I Love Ngoc Lan

Cách viêt trên trang này

Nhiêu ban thác mác (excuse my dau)vê vân dê làm sao vô trang này. Thât ra cÛng rât dê thôi: Có hai cách viêt lên cäm nghï cûa mình.

Cách 1 : post, túc là mình mo dàu (begin) môt cái discussion nào dó.

1)log in (bàng tên hiêu và password mình dã chon (nêu dây là lân dâu
thì ban cân phai register–chÌ có 1 step thôi dê lua tên hiêu và
password).
2) sau dó trên computer së mo ra môt cái box to, ban chi cân type
trong dó nhung gi ban muôn viêt (à ban có thê sûa bài (edit) mình
viêt sau khi dã duoc dang lên rôi: ban chÌ cân log in nhu dã nói
trên, tìm cái post cûa mình, rôi click lên cái chu “edit”, “nó”
së cho phép mình sûa lai lòi mình dã post truóc dây. Chính cái post
này tôi dã edit mây lÀn.

3) click “blog” môt lân là cái post cûa ban së hiên lên (ban có thê
check bàng cách scroll down de tìm cái post cûa mình)

Cách 2: trä lòi nguòi dã post–cách nây còn dë nua–ban chÌ cân click
trên chu “no comment” (hay “1/2/3 comment”), chu nây nàm ngay
phía duói cûa cái post mà ban muôn trä lòi. Khi trä lòi cái post
(comment) thi ban không cân phai log in và ban có thê không cho
biêt chi tiêt vê mình ngoài tên hiêu mà thôi.

Hi vong ban së post dê dàng hon. Co gì thác mác xin email vê: [email protected]

Comments Off on Cách viêt trên trang này

No Comments

No comments yet.

RSS feed for comments on this post.

Sorry, the comment form is closed at this time.