I Love Ngoc Lan

Thân gởi các thi sĩ làm thơ và gởi cho trang Ngoc Lan

Nếu quy´ bạn có software tiếng Việt (VNI, VPS, VIQR…) xin dùng software đó để viết tiếng Việt và post vào trang “Editing Poems” (posted ngày 18 tháng 6). Tôi sẽ dùng software để hoán chuyển (convert) ra Unicode để ai cũng đọc được.
Hoặc quy´ bạn có thể gởi bài thơ tới [email protected] dể tôi hoán chuyển và post cho quy bạn.

Comments Off on Thân gởi các thi sĩ làm thơ và gởi cho trang Ngoc Lan

No Comments

No comments yet.

RSS feed for comments on this post.

Sorry, the comment form is closed at this time.