I Love Ngoc Lan

Ngoc Lan’s pictuers in “khóc một giòng sôn” video clip

| Sweetie

Mình vừa mới capture được vài tấm hình của NL trong “khoc mõt giòng sông”. Các bạn vào đây xem tạm

http://sweetie.free-host.com/NL1.bmp
http://sweetie.free-host.com/NL2.bmp
http://sweetie.free-host.com/NL3.bmp
http://sweetie.free-host.com/NL%204.bmp
http://sweetie.free-host.com/NL5.bmp

3 Comments

  1. I uploaded 2 out of 5

    Comment by Donny — 7/7/2003 @ 10:02 am
  2. Hôm qua mình cũng có gởi cho anh Trọng mấy tầm hình nữa (snap shot từ video clip thôi). Nếu được Donny upload lên luôn nhé

    Comment by Sweetie — 7/7/2003 @ 5:50 pm
  3. Ok will send on to Donny right now. Thanks, Sweetie.

    Comment by Trong — 7/7/2003 @ 9:05 pm