I Love Ngoc Lan

Site Update

| iLoveNgocLan

Added more photos. My favorite one is Ngoc Lan in Montreal. She looks great. Many thanks to Truong Ky all these great momories.

Cam on cac ban ben Thuy Nga da vieng tham iLoveNgocLan.com.

1 Comment

  1. Đọc nhũng lòi thám thiêt của bạn Nguyen Bao Nam trên trang Thuy Nga chat nầy làm cho tôi cam thấy cân khiêm nhượng hơn vế chính sụ hiêu biêt cua minh vê Ngọc Lan, quá ít ỏi so vói bạn nây.. Hi vọng ban ay sẽ đến trang nấy thường và đóng góp vơi chúng tạ

    Comment by Trong — 7/29/2003 @ 8:45 am

RSS feed for comments on this post.

Sorry, the comment form is closed at this time.