I Love Ngoc Lan

Đêm Buồn

Biển vắng đêm thâu …hồn anh lạnh
Chập chùng nghe sóng vỗ từng cơn
Sóng nước vô tình khơi kỷ niệm
Cho lòng anh khóc giữa đêm thanh…

Minh Trang

Comments Off on Đêm Buồn

No Comments

No comments yet.

RSS feed for comments on this post.

Sorry, the comment form is closed at this time.