I Love Ngoc Lan

Đêm Buồn

| iLoveNgocLan

Biển vắng đêm thâu …hồn anh lạnh
Chập chùng nghe sóng vỗ từng cơn
Sông nước vô tình khơi kỷ-niệm
Cho lòng anh khóc giữa đêm thanh…

– MT Paris

Comments Off on Đêm Buồn

No Comments

No comments yet.

RSS feed for comments on this post.

Sorry, the comment form is closed at this time.