I Love Ngoc Lan

Trái Sầu

| iLoveNgocLan

Trời xanh có thấu cho ai
Một loài hoa nở ngậm ngùi ra đi
Ôm theo trái chín sầu đời
Khiến vầng trăng úa mây mù muôn nơi

– MT Paris

Comments Off on Trái Sầu

No Comments