I Love Ngoc Lan

Vĩnh Biệt Một Loài Hoa

| iLoveNgocLan

(Cho Ngọc Lan)

Từ lúc chim bay rũ bụi trần
Bên bờ sông vọng tiếng tơ ngân
Người chơi vui chút nơi trần thế
Cánh dỏi xa bay cảnh nhược bần
Có phải tay vươn thầm níu gọi
Hay là khoé lệ ứa trào dâng
Rừng hương hoa thắm xưa ngồi hát
Giờ ngủ thiên thu dưới mộ phần

– CatBien

Comments Off on Vĩnh Biệt Một Loài Hoa

No Comments

No comments yet.

RSS feed for comments on this post.

Sorry, the comment form is closed at this time.