I Love Ngoc Lan

Song about Ngoc Lan

Those of you who want to listen to a song composed by LMST, who was inspired to write a song about “nhân tài” Ngoc Lan upon reading the article by Thái Thuy Vy, please click here.

1 Comment

  1. cám ơn chị Ngọc đã giới thiệu bài hát này, và càm ơn nhạc sĩ đã tỏ bày sự luyến thương đén với gia đình của danh ca hàng đẩu Ngọc Lan.

    (tối thứ bảy buồn ray rứt)

    Comment by Minh Ha` — 8/1/2004 @ 12:22 am