I Love Ngoc Lan

Mi`nh co’ nghe gioi thieu CD : Xuan Ngoc Lan , mi`nh co the^ biet trong do co nhung ba`i na`o

Nhac Xuân.

| Minh Trang

Trang moi duoc biêt môt website co tên là: thuongviet.com, trong do co nhac do chi Ngoc Lan hat(tuy chi co 9 bài). Co bài Hoa Xuân, Anh Da Thây Mùa Xuân Chua…nêu Trang không lâm thi ban Thao co môt dao da kiêm. Chuc cac ban môt tuân lê vui-ve và hanh -phuc. Càng nghe nhac do chi hat; càng thây thuong thuong chi làm sao…