I Love Ngoc Lan

Hình Mới

| iLoveNgocLan

Trân trọng mời các bạn thưởng thức tấm hình trong trang Artwork mà AngelNgocLan đã gởi đến cho chúng ta. Ngoài ra có nhiều tấm hình mới đã được đem lên trang Photos. Hình 57-59 là do bạn Vinh gởi tặng, và hình 60 do người nhà bạn Thoai chụp dùm có cô Ngoc Lan. Đặc biệt bạn Thoại có hứa từ từ bạn ấy sẽ kể cho chúng ta nghe thêm về cô Ngọc Lan.

Comments Off on Hình Mới

No Comments

No comments yet.

RSS feed for comments on this post.

Sorry, the comment form is closed at this time.