I Love Ngoc Lan

Mass for Ngoc Lan

| iLoveNgocLan

Có một bạn gởi thõ ðến chia xẻ cùng chúng tôi tin tức này ðể thông báo chung cho các fans của cô Ngọc Lan : giống nhý mọi nãm vào dịp này, tối thứ bảy tới ðây(5 tháng 3), sẽ có một buổi lễ mét (mass) cho cô Ngọc Lan. Lễ này sẽ ðýợc cử hành tại nhà thờ Thánh Linh (Holy Spirit Church)lúc 8 giờ tối . Sau ðây là ðịa chỉ /số ðiện thoại của nhà thờ Thánh Linh:
17270 Ward Street,
Fountain Valley , Ca. 92708
Tel.: 714 -963 -1811

Comments Off on Mass for Ngoc Lan

No Comments

No comments yet.

RSS feed for comments on this post.

Sorry, the comment form is closed at this time.