I Love Ngoc Lan

MS Bike Ride

| iLoveNgocLan

Donny có một người bạn sẽ tham gia một cuộc chạy xe đạp một trăm dậm (100 miles) vào ngày thứ Bảy 5/19 tại Washington, D.C. để giúp hội National Multiple Sclerosis Society thực hiện nhiệm vụ của họ trông công việc phá tan căn bệnh hiểm nghèo mà đã cướp đi cuộc đời của Ngọc Lan chúng ta.

Anh chị em nào muốn ủng hộ, xin xem chi tiết ở đây.

-Donny

Comments Off on MS Bike Ride

No Comments

No comments yet.

RSS feed for comments on this post.

Sorry, the comment form is closed at this time.