I Love Ngoc Lan

Nói thêm về MS

| dengue

Hôm nay, tôi nhớ đến bài giảng của ông thầy cách nay mấy tháng. Trong một bài giảng về nghiên cứu khoa học, thầy bảo những người sinh từ tháng 11 đến tháng 3 có nguy cơ bị bệnh Xơ cứng rải rác (MS) hơn những người khác. Người ta có làm nghiên cứu hẳn hoi và phát hiện ra chuyện này. Kiểm chứng lại thấy quả đúng với Ngọc Lan của chúng ta.

Xin thắp một nén nhang cho chị trong ngày này.

Comments Off on Nói thêm về MS

No Comments