I Love Ngoc Lan

Quỹ Từ Thiện Ngọc Lan

| iLoveNgocLan

Chúng tôi vừa nhận được số tiền đóng góp USD$75.00 của bạn Hồng Lương cho Quỹ Từ Thiện Ngọc Lan.

Quỹ Từ Thiện Ngọc Lan chân thành cám ơn bạn Hồng Lương.

Như vậy cho đến hôm nay tổng cộng số thu của Quỹ Từ Thiện Ngọc Lan là USD$1,346.75.

Comments Off on Quỹ Từ Thiện Ngọc Lan

No Comments

No comments yet.

RSS feed for comments on this post.

Sorry, the comment form is closed at this time.