I Love Ngoc Lan

Mơ dáng Lan

| vickinguyen1990

Rộn rã, tưng bừng … gió mây ơi
Nắng chói trời xanh áng mây hồng
Gió hát cho hồn thêm phơi phới
Lan cũng đã về đây với tôi

Vicki – January 3rd 2013 , Reply to the poem written in 2004

Comments Off on Mơ dáng Lan

No Comments

No comments yet.

RSS feed for comments on this post.

Sorry, the comment form is closed at this time.