I Love Ngoc Lan

Tiễn em lần cuối

| iLoveNgocLan

Xem lại hình ảnh Ngọc Lan qua giọng hát trầm ấm đầy truyền cảm của Trung Hành.

Comments Off on Tiễn em lần cuối

No Comments

No comments yet.

RSS feed for comments on this post.

Sorry, the comment form is closed at this time.