I Love Ngoc Lan

Ca khu’c “Tôi Đi Tìm Lại Một Mùa Xuân”

| YeuThoNhac

Tôi nhơ’ không lầm thì mình đã được nghe bản nhạc nầy trong một cuô’n tape nào đo’ lâu lă’m rồi do Ngọc Lan trình bày (ca’ch đây i’t ra cũng 15 năm rồi). Sau nầy cô’ tìm lại mà không thâ’y đươc ở đâu cả. Co’ anh chị em nào biê’t được ma’ch giùm tôi. Xin thành thực cảm ơn trươ’c râ’t nhiều.
YeuThoNhac.